1.0 Avtalevilkår for Dedikert Server


1.1 Generelt


Denne avtalen regulerer forholdet mellom Serverhus AS og Kunde.
Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.
Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.Oppdaterte avtalebetingelser finnes fortiden på http://serverhus.no/legal/


2.0 Pengene tilbake garanti i 90 dager


Dersom Kunden ikke er fornøyd etter å ha benyttet Dedikert Server i inntil 90 dager, og velger å avslutte det, vil alt som er betalt for Dedikert Server bli refundert. Angrerett gjelder ikke andre konfigurasjoner enn hva vi tilbyr på vår hjemmeside.


3.0 Garanti om oppetid


Det garanteres at infrastruktur som switcher, linjer, DNS, UPS osv. har en oppetid på 100%. Dersom Serverhus AS ikke oppnår en en slik oppetid mottar kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis Dedikert Server. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.


4.0 Abonnement


Dedikert Server/Domene er løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Dersom ikke annet er avtalt faktureres det for 3 måneder av gangen for Dedikert Server. Abonnement blir automatisk  fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.


5.0 Diverse


Dedikert Server er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har root / administrator tilgang. Serverhus AS drifter ikke serveren. Kunde er selv ansvarlig for å overvåke raid, disker, etc på server. Serverhus AS vil på forespørsel bytte komponenter som har feilet etter best effort.
Dersom Kundens tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder Serverhus AS seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.
Kunden plikter å ivareta at tjenestene ikke benyttes på en måte som strider med gjeldende lover og regler. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges på serveren, at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at evt. nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, og at materiale som legges ut ikke strider mot gjeldene lover og regler. Serverhus AS aksepterer ikke torrents, fildelingsnettverk, linker til warez og lignende. Serverhus AS tillater ikke hat materiale, profant materiale, oppskrifter/oppfordringer til eksplosiver, forbrytelser etc. Kunden må følge gjeldende lover og regler, samt de normer og etikette som samfunnet/internett samfunnet generelt setter. Serverhus AS kan ut fra eget skjønn stenge tjenester.
Dersom kunden har bestilt management er det Serverhus AS som forestår driften, og kunden har ikke root / administrator tilgang. Drift innebærer kun å oppdatere eksisterende hovedversjon av operativsystem- og kontrollpanel, foreta daglige backups, foreta løpende overvåking, samt å forestå at server/infrastruktur fungerer. Dersom Serverhus AS ikke oppnår en oppetid for managed server på minst 99,9% i en gitt kalendermåned, betaler Kunden ingen ting for serveren den aktuelle måneden. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Det gis ikke erstatning utover 1 måneds gratis server. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.
Kunden er forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som lagres på Serverhus AS sine servere, dette gjelder også dersom Kunden har bestilt backupløsning fra Serverhus AS. Serverhus AS er ikke ansvarlig for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.


6.0 Ansvar


Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for Dedikert Server hos Serverhus AS siste 12 måneder - regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.
Serverhus AS er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.


7.0 Oppsigelse


Oppsigelse skal Kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos Serverhus AS. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til Serverhus AS å avgjøre om oppsigelsen aksepteres. Dersom Kunden ikke har innlogging til kontrollpanel, må Kunden forespørre Serverhus AS om prosedyre ved oppsigelse.