1.0 Avtalevilkår for VPS hos Serverhus AS


1.1 Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Serverhus AS og Kunde.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.


Oppdaterte avtalebetingelser finnes fortiden på http://serverhus.no/legal/


Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.


2.0 Pengene tilbake garanti i 90 dager

Dersom Kunden ikke er fornøyd etter å ha benyttet VPS i inntil 90 dager, og velger å avslutte det, vil alt som er betalt for VPS bli refundert.


3.0 Garanti om oppetid

Det garanteres at infrastruktur som switcher, linjer, DNS, UPS osv. har en oppetid på 100%. Dersom Serverhus AS ikke oppnår en en slik oppetid mottar kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis VPS. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd.


4.0 Abonnement

VPS/domene er løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Dersom ikke annet er avtalt faktureres det for 3 måneder av gangen for VPS. Abonnement blir automatisk  fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.


5.0 Diverse

VPS er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av VPS. Serverhus AS drifter ikke VPS. Dersom Kundens webområde forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere på samme server, eller på andre servere, forbeholder Serverhus AS seg retten til å stenge brukerens webområde/tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Dersom kunden har bestilt management er det Serverhus AS som forestår driften. Drift innebærer kun å oppdatere eksisterende hovedversjon av operativsystem- og kontrollpanel, foreta daglige backups, foreta løpende overvåking, samt å forestå at server/infrastruktur fungerer. Dersom Serverhus AS ikke oppnår en oppetid for managed VPS på minst 99,9% i en gitt kalendermåned, betaler Kunden ingen ting for VPS den aktuelle måneden. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Det gis ikke erstatning utover 1 måneds gratis VPS. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.


Kunden plikter å ivareta at tjenestene ikke benyttes på en måte som strider med gjeldende lover og regler. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges på serveren, at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at evt. nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, og at materiale som legges ut ikke strider mot gjeldene lover og regler. Serverhus AS aksepterer ikke torrents, fildelingsnettverk, linker til warez og lignende. Serverhus AS tillater ikke hat materiale, profant materiale, oppskrifter/oppfordringer til eksplosiver, forbrytelser etc. Våre Kunder må følge gjeldende lover og regler, samt de normer og etikette som samfunnet/internett samfunnet generelt setter. Serverhus AS kan ut fra eget skjønn stenge tjenester.

Kunden er forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som lagres på VPS. Dette gjelder også dersom Kunden har bestilt backupløsning fra Serverhus AS. Serverhus AS er ikke ansvarlig for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.


6.0 Ansvar

Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for VPS hos Serverhus AS siste 12 måneder - regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Serverhus AS er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.


7.0 Oppsigelse

Oppsigelse skal Kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos Serverhus AS. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til Serverhus AS å avgjøre om oppsigelsen aksepteres. Dersom Kunden ikke har innlogging til kontrollpanel, må Kunden forespørre Serverhus AS om prosedyre ved oppsigelse.